Oddział Przedszkolny - "Zerówka"

Cele wychowania przedszkolnego:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych;
2) wychowywanie i budowanie systemu wartości - rozróżnianie dobra od zła;
3) kształtowanie odporności emocjonalnej;
4) rozwijanie umiejętności społecznych;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej;
10) wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności, kształtowanie wiadomości i umiejętności.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej oddziału przedszkolnego poprzez wspomaganie rozwoju, wychowywanie i kształcenie dzieci w zakresie:

• umiejętności społecznych - porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w grupie, w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
• czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
• wspomagania rozwoju mowy dzieci;
• wspierania w rozwoju czynności intelektualnych - poznawanie i rozumienie siebie oraz swojego otoczenia;
• wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej oraz dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
• wychowania przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec;  różne formy plastyczne;
• wspierania rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, rozumienie zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń;
• wychowania dla poszanowania przyrody;
• kształtowania gotowości do nauki czytania  i pisania oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
• wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

Warunki i sposób realizacji programu - proporcje zagospodarowania czasu przebywania w oddziale przedszkolnym w rozliczeniu tygodniowym:

1) min. 1/5 czasu – zabawy swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela;
2) min. 1/5 czasu – poza budynkiem, na boisku, w parku, na placu zabaw, itp. (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe),
3) max. 1/5 czasu- zajęcia dydaktyczne, wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, w tym edukacja zdrowotna;
4) 2/5 czasu do dyspozycji nauczyciela (w tym: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne oraz edukacja zdrowotna).

Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

Cele wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez:

• zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne;
• zabawy zorganizowane - wyzwalanie aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju;
• aktywność ruchową - zabawy ruchowe, spacery, wycieczki,  obserwacje;
• gry i zabawy na powietrzu organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci;
• wspomaganie i koordynowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przejawianych uzdolnień i utrwalanie nabytych umiejętności;
• czynności samoobsługowe i higieniczno - porządkowe - utrwalanie nawyków higienicznych;
• zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową, w tym przede wszystkim przygotowujące do czytania i pisania oraz edukację matematyczną;
• zajęcia dodatkowe – język angielski, warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczno-taneczne;
• popołudniowe zajęcia pozalekcyjne, do wyboru m.in. robotyka, taniec, szachy, warsztaty plastyczne, talk time, elektronika;
• zajęcia świetlicowe.

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego – klasa „0”:

• zajęcia wynikające z podstawy programowej oraz dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozwijające. (łącznie: 30 godzin tygodniowo) realizowane są w godzinach od 8.30 do 14.30, w tym: język angielski (1 godzina dziennie), warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczno-taneczne;
• szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci ustala nauczyciel;
• w godzinach porannych 7.30 – 8.30 prowadzone są zajęcia świetlicowe;
• w godzinach popołudniowych, po godzinie 15.00 realizowane są zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia świetlicowe;

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.