Koncepcja kształcenia

Podstawowe wartości jakie chcemy zaszczepić naszym uczniom

  • kształtowanie nawyku chęci dalszej nauki, rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie; poznawanie i uświadamianie celu edukacji szkolnej, ukazanie użyteczności poszczególnych przedmiotów;
  • uświadomienie uczniowi jego wymiaru indywidualnego, jako osoby niepowtarzalnej, ale także bycia częścią określonej grupy społecznej; wyrobienie nawyku stawania się samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym;
  • kształtowanie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego; przekazywanie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych. Dobro wspólne jest podstawą życia społecznego, a więc także życia w rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej i państwie;
  • ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania;
  • kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne;

Koncepcja kształcenia

  • naszym wiodącym założeniem jest wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;  realizujemy to poprzez zapewnienie uczniom odpowiednich narzędzi niezbędnych do rozwijania umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na zajęciach z różnych przedmiotów;

  • nabycie kompetencji w zakresie języków obcych to drugi istotny aspekt kształcenia w Modern Academy; codzienny kontakt z językami obcymi już od pierwszej klasy - intensywna nauka języka angielskiego, uzupełniona nauką języka francuskiego i języka hiszpańskiego; kształcenie językowe jest realizowane także  w różnych formach zajęć pozalekcyjnych: warsztatów językowych, gier i zabaw, talk-time i świetlicy językowej; wykreowany w ten sposób kontekst ma tworzyć przyjazną przestrzeń do wykorzystywania i utrwalania kompetencji językowych;
  • w procesie dydaktycznym stawiamy na intelektualną kreatywność i samodzielność, umiejętności analizy i interpretacji informacji oraz pracę zespołową;
  • naszym celem jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków harmonijnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, zgodnie z potrzebami dziecka na każdym etapie jego edukacji;
  • Modern Academy  daje dzieciom możliwość doświadczania różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia, by mogły świadomie odkrywać swoje zdolności i pasje; temu służy odpowiednia organizacja i forma zajęć objętych programem nauczania oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych;

Uczeń Modern Academy

  • wszechstronnie rozwija swoje zainteresowania;
  • jest zdyscyplinowany i obowiązkowy;
  • poważnie i świadomie podchodzi do zadań i pełnionych ról;
  • przestrzega ogólnie przyjęte normy moralne i społeczne;
  • jest człowiekiem otwartym i szczerym, prawdomównym i sprawiedliwym, tolerancyjnym i wrażliwym na potrzeby i krzywdy drugiego człowieka;
  • świadomie dba o swoje zdrowie;
  • jest gotowy do niesienia pomocy ludziom;

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.